NC Flounder

NC Flounder Skin on Fillet-$24.95 per pound

NC Black Sea Bass

NC Wild Black Sea Bass Fillet-$29.95 per pound

NC Wild Grouper

NC Wild Grouper Skin on Fillet-$32.95 per pound

FL Wild Shrimp

FL Shell on Shrimp -$18.95 per pound

Norway Steelhead Salmon

Norway Steelhead Salmon Skin on Fillet - $22.95 per pound

MA Wild Large Scallops

MA Wild Large Scallops -$32.95 per pound